Tech News published: January 30, 2019

Chuyển trang khi gửi mail thành công trong contact form 7

Nếu bạn muốn sau khi gửi thông tin thành công thì sẽ qua trang cảm ơn thì làm như sau

B1: Tạo một trang cảm ơn

B2: Đăng ký hàm này trong function.php trong theme của bạn

B3: Chèn một đoạn Jquery vào

Note: Phải có thư viện Jquery ajax mới chạy được

 

[atcoupon type=”shopee”]

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Tech News. All rights reserved.